6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir? Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; a) Yabancı eşine, b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, aile ikamet izni düzenlenebilir. Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir. Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır. Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır. Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir: - Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.) - Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa, - Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde. Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir? - Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir. - Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz. Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir?  Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. - Destekleyicide aranan şartları karşılamak, (Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması) - Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak, (Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması) Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir? - Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması, - Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, - Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması, hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir? - Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.), - Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara, öğrenci ikamet izni düzenlenebilir. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz. Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir? Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir. Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir. Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?  Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. -Türkiye de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi), -Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek, -Türkiye de kalacağı adres bilgilerini vermek, Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir. Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır. b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir. Öğrencilerin Çalışma Hakkı Türkiye de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır. Öğrenci İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir? - Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması, - Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması, - Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi, - Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması, hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir? - Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni düzenlenir. - Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır. Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir? Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir. Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir? Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. - Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.), - Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak, - Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak, - Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak, - Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç) Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar: Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler. Uzun Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir? - Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması, - Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir. Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir. Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.
Devamını Oku
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir? - Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda, - Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde, - Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında, - Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda, - Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince, - Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında, - Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir. İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir? Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir. İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir?  İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır. İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir? İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz. İnsani İkamet İznine İlişkin Diğer Hususular İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler. İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.
Devamını Oku
Türkmenistan'dan Dubai'ye gerçekleşecek uçuş tarihleri şu sekildedir. •  Ashgabat - Dubai : 30.05.2022 •  Turkmenabat - Dubai : 02.06.2022 •  Turkmenabat - Dubai : 09.06.2022 •  Turkmenabat - Dubai : 16.06.2022 •  Turkmenabat - Dubai : 23.06.2022 •  Turkmenabat - Dubai : 30.06.2022
Devamını Oku
A1 ya da A2 vizesine uygun olabilmek için  kendi hükümetiniz adına  resmi görev için gidiyor olmalısınız.  Bir kuruluşun kısmen devlete bağlı olması ya da devlet kontrolünde olması görevin A tipi vizeye uygun bulunması  için tek başına bir etken değildir; aynı zamanda, yapacağınız görevin, niteliği gereği resmi olması gerekmektedir.  90 günden daha az bir süre için A.B.D.’ye seyahat eden A tipi vize başvuru sahiplerinin vizelerine “Geçici görev” anlamına gelen TDY (Temporary Duty) ibaresi yazılacaktır. Eğer seçimle görevlendirilmiş yerel yönetim temsilcisi iseniz, A tipi vize sizin için uygun değildir.  B1/B2 vizesi için başvuru yapmalı, randevu almalı, Elçiliğimizde vize başvurusu görüşme prosedürünü tamamlamalısınız.
Devamını Oku
Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahatinin amacı gözetilmeksizin A-1 vizesi alma hakkına sahip olan devlet veya hükümet başkanı istisnası haricinde, diplomat veya diğer devlet görevlilerinin vize türü Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş sebeplerine bağlıdır.Amerika Birleşik Devletleri’ne ticari bir amaçla veya turist olarak resmi olmayan bir seyahat sebebiyle gidecek olan devlet görevlilerinin H, L veya B vizesi ile veya uygunsa Vize Muafiyet Programı altında seyahat etmeleri gereklidir; diplomatik veya resmi vize alma hakları yoktur. Eşler, Partnerler ve Çocuklar: Aile bireyi vizesi almaya uygun olan kişiler; eşler ve  asıl başvuru sahibi ile aynı ev içerisinde yaşayan evli olmayan ve sartlara uygun kız ve erkek çocuklardır.: (A)21 yasin altinda (B) 23 yasin altinda tam zamanli olarak universite egitimine devam etmekte olan.  Aile bireyi vizesi almaya uygun olmayan aile bireyleri B1/B2 vizesine başvuruda bulunabilirler. B1/B2 vizesi başvuru sahipleri başvuru ücretini (MRV),  veya varsa ülkeler arası karşılıklı anlaşma ücretini ödemek zorundalardır. **Not: A, G ve NATO vizesi başvuru sahipleri sadece resmi vizeler için vize ücretini ödemekten muaftırlar.
Devamını Oku