Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

Devamını Oku

Yabancılar Türkiye de vize süreler, ikamet izni süreleri geçince 10 gün içinde çıkmaları gerekmektedir. Vizesi biten, ikamet izni biten yabancı 10 gün içinde çıkış yapmazsa idari para ceza ödemesi gerekmektedir. Para cezasını ödemeden çıkan yabancılara Türkiye ye Ç 120 kodu ile 5 yıl giriş yasağı koyulur.

Türkiya Cumhuriyeti, büyükelçiliklerinden, konsolosluklarından vize alıp sınır kapılarına gelen Yabancılar idari para cezalarını ödeyerek Ç120 kodunu kaldırarak Türkiye ye girebilirler.

Murat ERŞAHİN

Danışman

 

 

0533 262 37 42

Devamını Oku

Yabancı uyrukluların Türkiye’de gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gerekse yabancı uyruklu biriyle evlenmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır. Türkiye’de evliliğin hukuki sonuç doğurabilmesi için yetkili memur önünde nikah akdinin kurulması gerekmektedir. Ülkemizde nikah kıymaya resmi memurlar yetkilidir. Belediye bulunan yerlerde nikah belediye başkanı veya görevlendirdiği memurlar, köylerde ise muhtarlar tarafından kıyılır.

Türk Vatandaşlarının Yabancı ile Türkiye’de evlenmeleri

Taraflardan birinin Türk, diğerinin yabancı veya her ikisinin de yabancı olması durumunda da taraflar Türk makamları önünde evlenebilirler.  Yabancı uyruklu kişilerin ülkelerinin dış temsilciliğinden bekarlık belgesi alması gerekmektedir. Bekarlık belgesi kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı ve evlenmeye engel halinin olmadığına ilişkin olup, evlenme ehliyeti belgesi olarak da kabul edilmektedir. Yabancının bekarlık belgesini İstanbul konsolosluğundan alması durumunda İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce, Ankara’dan alması durumunda Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekmektedir. Yabancıların bekarlık belgesini kendi ülkesinden alması durumunda ise, ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine onaylatılması veya Apostil onayı yapılması gerekmektedir.

Yabancı ile Evlilik Koşulları Nelerdir?

Birbiriyle evlenecek olan kadın ve erkeğin,  taraflardan birinin ikamet adresinin bulunduğu belediyeye birlikte başvurarak veya evlilik işlemlerinin yapılması üzere özel hüküm içeren vekaletname ile yetkilendirdiği vekil tarafından evlilik başvuruları yapılabilmektedir.

Evlilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlenecek tarafların her ikisi bizzat veya vekili aracılığı ile taraflardan birinin ikamet ettiği belediyeye başvuru yaparak evlilik başvurusunda bulunabilir. Evlendirme Yönetmeliği’nin 20.maddesine gereğince, evlendirme dosyasına aşağıda sayılı evrakların evlenecek şahıslar tarafında temin edilmesi gerekmektedir.

Türk Vatandaşından İstenilen Evraklar:

  1. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Medeni hallerindeki en son değişikliğin işlenmiş olması gerekmektedir);
  2. 5 Adet vesikalık fotoğraf;
  3. Aile Sağlık Hekiminden alınan sağlık raporu (Özel hastanelerden alınan raporların aile sağlık hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir);

Yabancı Uyrukludan İstenilen Evraklar:

  1. Türkçe çevirili pasaportun noter tasdikli nüshası (Pasaport, vize ve ikamet süresi dolanların başvuruları kabul edilmeyecektir);
  2. 5 Adet vesikalık fotoğraf;
  3. Aile Sağlık Hekiminden alınan sağlık raporu (Özel hastanelerden alınan raporların aile sağlık hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir);
  4. Türkiye’de ikamet edenlerin ikamet izin belgelerinin fotokopisi;
  5. Bekarlık ve Doğum Belgesi (Yabancı ülkesinden veya ülkesinin Türkiye’de bulunan dış temsilciğinden alabilir);
  6. Doğum Belgesi (Bekarlık) belgesinde anne, baba ismi yer alanların doğum belgesi almasına gerek yoktur).

ULULARARASI KORUMA SAHİPLERİNİN EVLİLİK İŞLEMLERİ

07/11/1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Evlendirme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde "Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye'de nüfus kaydı tutuluyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilecek evlenme ehliyet belgesi ile henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir." düzenlemesi yer almaktadır.

5718 sayılı Milletlerarası Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinde "(1) Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna tâbidir. (2) Evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır. (3) Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır." hükümleri yer almıştır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli yabancıların uyrukluk durumlarının evlendirme daireleri tarafından gayri muntazam olarak (pasaport, bekârlık belgesi vs. olmadan yapılan başvurularda) değerlendirilmesi halinde bu kişilerin evlenmelerinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafından tutulan kayıtlara dayanılarak verilecek belgelere göre yapılmaktadır.

Bu itibarla; evlenmek isteyen geçici koruma kapsamındaki Suriyeli yabancıların; öncelikle bulundukları ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvuru yapmaları ve bu idareler tarafından tutulan kayıtlardaki güncel bilgilerine göre verilecek medeni durumunu gösterir “Evlenme Ehliyet Belgesi” ile evlendirme dairelerine başvuruda bulunmaları durumunda resmi evlilik işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

 

Devamını Oku

Türkiye de ikamet izni almadan 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlayan yabancılar, şartlı giriş yapıp (v84) 10 gün içinde randevu alıp Göç İadresine ikamet izni almak için gitmezlerse veya ikamet talebinde bulunup ikamet izni alamazlarsa kendilerine süreli giriş yasağı koyulur.

 

Devamını Oku